Categorías
Uncategorized

QUARKS

En física de partícules, els cuarks o quarks són els fermions elementals massius que interactuen fortament formant la matèria nuclear i uns certs tipus de partícules anomenades hadrons (partícules massives formades per altres partícules quarks). Diverses espècies de cuarks es combinen de manera específica per a formar partícules subatòmiques com ara protons i neutrons.
Són partícules d'espín 1/2, i són fermions de Dirac pel que les seves corresponents antipartícules existeixen.

En física de partícules els cuarks o quarks són fermions, elements molt massius que constitueixen la matèria. Com tots els fermions es divideixen en tres generacions:

Gen. 1.- Quarks Up (a dalt) i Down (a baix)

Gen. 2.- Quarks Charm (encant) i Strange (estrany)

Gen. 3.- Quarks Top (cima) i Button (fons)

Una peculiaritat d’aquestes partícules és que mai es troben soles, sempre estan formant grups de dos o de tres, i a aquests grups se'ls dona el nom “d’hadrons”(partícules formades d’altres partícules), els més coneguts són els protons i neutrons, els quals constitueixen el nucli atòmic, però els quarks són capaços de formar un munt més d’hadrons.

Categorías
Uncategorized

Física de partícules

FORCES

La força forta és la que manté als quarks (components dels protons i neutrons que formen el nucli) units entre si per a formar els protons i neutrons, és així la responsable que els protons i neutrons es mantinguin units en el nucli.

Es classifiquen seguint l’anomenat model estàndard en dos grans grups: bosons i fermions. Els bosons tenen espín sencer (0, 1 o 2) i són les partícules que interactuen amb la matèria, mentre que els fermions tenen espín semienter (1/2 o 3/2) i són les partícules constituents de la matèria.

Fes click aquí si vols saber més sobre les forces de física de particules.

Logo:

Logotip de wapps.cat

Categorías
Uncategorized

Interaccions fonamentals

Forces elementals i interaccions

Els físics han identificat quatre forces fonamentals que operen a la natura. Una força és fonamental quan no pot ser explicada en termes d’una altra. Per exemple, la força de fricció no és fonamental per què és un cas particular d’interacció elèctrica entre dos tipus d’àtoms (els que formen les superfícies que freguen). Aquestes forces fonamentals són: la força gravitatòria, la força electromagnètica, la força nuclear forta i la força nuclear feble. Qualsevol tipus de força que apareix a la natura és d’un d’aquest quatre tipus bàsics.

Aquestes forces fonamentals presenten un abast i una certa intensitat. L’abast d’una força indica la màxima distància que es poden separar dos objectes perquè la puguin experimentar. Per a donar idea de la intensitat d’aquestes forces, es defineix la intensitat relativa que és una manera de comparar com de fortes són els diferents tipus de forces actuant sobre una mateixa parella d’objectes.

Existeixen la força gravitatòria, que actua entre tots els objectes que tenen massa i permet explicar el moviment d’astres i caiguda dels cossos, i l’estructura de l’Univers (galàxies, estrelles …)

La força electromagnètica, que actua sobre els objectes carregats elèctricament i permet explicar les forces de contacte i l’xistència de la química.

La força forta, que actua sobre els quarks i permet explicar la estabilitat del nucli atòmic.

La força feble, que actua sobre partícules fonamentals i permet explicar la transformació d’unes partícules en unes altres.

No totes les forces fonamentals actuen sobre qualsevol partícula. La diferència entre els quarks i els leptons és que els primers experimenten la força forta i els leptons no. Entre dos quarks la interacció forta domina sobre totes les altres forces. De fet, la interacció forta és tan intensa que uneix els quarks en grups que no poden ser separats.

Les partícules formades per quarks s’anomenen hadrons. Els quarks no es troben mai sols, sinó que sempre es troben agrupats formant hadrons. Existeixen dos tipus d’hadrons, és a dir, dues formes en què es poden agrupar els quarks:
els barions (formats per tres quarks) i els mesons (formats per un quark i un antiquark).

La força forta és molt intensa i té un abast molt petit. És la responsable de mantenir units, per exemple, els protons i els neutrons i per tant de mantenir unit el nucli atòmic.

Figura 31. Barions: neutró i Xi (Ξ) i mesons: pions (Π) i kaons (K)

Figura 31. Barions: neutró i
Xi (Ξ) i mesons: pions (Π) i
kaons (K)

Logotip del grup:

Logo:

Logotip de wapps.cat

Categorías
Uncategorized

Partícules fonamentals

Les partícules

En física, una partícula elemental o partícula fonamental és qualsevol de les unitats bàsiques constituents de la matèria, no formades per altres unitats i considerades indivisibles segons els coneixements actuals

Els bosons

Els bosons són partícules transmissores de forces.

Hi han diferents tipus de bosons que són…

1. Fotons

Els fotons són una partícula fonamental, la qual transmet energia electromagnètica, on sempre està en constant moviment i és pot observar tan microscòpicament com macroscòpicament. Les quals s’expliquen mitjançant la mecànica quàntica.

2. Bosons W i Z

Aquestes partícules van ser descobertes l’any 1983, les quals simulen una interacció de la força nuclear feble.
El bosó W és coneix com a desintegració nuclear ja que aquesta és la seva funció. En canvi, el bosó Z és conegut com corrent neutre ja que qualsevol interacció no suposa cap canvi, excepte en el moment de la interacció.
 

3. Gluons
Partícula que actua com a portadora d’interacció fonamental de la natura. On poden interactuar entre ells i també amb interaccions fortes. Aquest fet és característic de que no es dona en una interacció dèbil o electromagnètica.
 
 
4. Àtoms d’heli-4

És un isòtop no radioactiu i lleuger. En el seu nucli és troba una partícula alfa amb dos protons i neutrons. Aquest isòtop representa una quarta part de la matèria

 

5. Bosó de Higgs

El Bosó de Higgs és una partícula fonamental. Gràcies a l’existència d’aquesta partícula, és pot demostrar el Camp de Higgs.